دعاوی – قراردادها

دعاوی:

این واحد نسبت به پرونده هایی که در زمینه مسائل حقوقی و دعاوی که علیه سازمان طرح و یا دعاوی علیه اشخاص حقیقی یا حقوقی مطرح میگردد اقداماتی نظیر:تهیه و تنظیم اظهار نامه – دادخواست – لوایح و شکواییه ها به مراجع قضایی ذیصلاح و پیگیری موضوع تا صدور و اجرای حکم را در دستور کار خود دارد.

- در تهیه لوایح از مشاورین سازمان و نظریه اجماعی استفاده میگردد. چنانچه تدارک دفاع در دستور کار این واحد قرار گیرد نسبت به تهیه لوایح و یک نظر اجماعی تا صدور و حصول نتیجه اقدامات مقتضی انجام میگیرد.

- ارائه مشاوره و معاضدت قضایی به همکاران و واحدهای سازمان

- ارائه مشاوره و تهیه کلیه خدمات حقوقی به شهرداری های استان . چنانچه شهرداری های تابعه استان از خدمات حقوقی مناسبی برخوردار نباشند به درخواست آن شهرداری اقداماتی نظیر شرکت در جلسه دادرسی و تهیه و تنظیم لوایح و دادخواست و پیگری تا صدور اجرای حکم صورت میپذیرد.

قراردادها:

اظهار نظر نسبت به تنظیم و تنقیح قراردادها که شخصاً یا توسط کارشناس امور قراردادها انجام میگیرد.

- ارائه راهکارهای مناسب به منظور حل مسائل و مشکلات حقوقی ناشی از اجرای قراردادها.

مناقصات و مزایده ها:

اظهار نظر نسبت به تهیه و تنظیم اسناد مناقصات و مزایده های سازمان .

- شرکت در جلسات مناقصات و مزایده ها

 

مدير امور حقوقي

بهادر قيطولي