سازمان همیاری شهرداری های استان کرمانشاه

معاونت اداری مالی

معاونت اداري و مالي
 • انجام كليه امور پرسنلي واداري كاركنان سازمان در حدود اختيارات قانوني تفويض شده
 • اقدام درتكميل و تنظيم پرونده هاي پرسنلي كاركنان وتهيه خلاصه پرونده كاركنان
 • اقدام دراجراي مقررات انضباطي كاركنان
 • تهيه وصدوراحكام مرخصي هاي كاركنان درحدود قوانين ومقررات مربوط
 • بررسي واقدام درزمينه امورپرسنلي
 • تهيه احكام مربوط به برقراري حقوق ومزايا(اعم از مستمر ياغير مستمر) درمورد کارکنان سازمان
 • ايجاد تسهيلات لازم بمنظور تأمين رفاه كاركنان سازمان
 • دريافت،ثبت وتوزيع كليه مكاتبات عادي سازمان
 • تفكيك وارجاع نامه هاي رسيده به واحدهاي مربوط وپيگيري دراين زمينه بمنظور تسريع درجريان امور
 • انجام امورماشين نويسي وتكثيراوراق ونامه هاي اداري سازمان
 • بايگاني ونگهداري كليه مكاتبات واسناد ومدارك واوراق عادي سازمان
 • نگاهداري دفاترمالی وتأمين هزينه ها براساس بودجه تخصيصي به تفكيك مواد و برنامه
 • انجام امور دريافت ها وپرداخت هاي مستمرمطابق بودجه مربوط وحواله هاي رسيده
 • تهيه وتنظيم وصدور اسناد هزينه وپرداخت هزينه هاي مستمر وغيرمستمر سازمان و ثبت ارقام هزينه دردفاترمالی
 • تهيه وتنظيم ليست حقوق ومزاياي كاركنان
 • اقدام دروصول وجوه مطالبات براساس درخواست هاي صادره شده
 • انجام وظايف مربوط به تسجيل طبق قانون محاسبات عمومي  و استاندارد های مالی

 

معاونت اداری و مالی

آقای فرشاد حافظی

شعار سال

IMG 20190409 005713 355

لینک های مفید

barid

sazman miras1

2016 05 15 115741

 

rahbari

 

presidentro

moi

ostandari

iran2

iranmardom

 

آمار بازدید

امروز
این هفته
این ماه
تمام بازدیدها
459
459
2300
1110001

پورتال سازمان همیاری شهرداری های استان کرمانشاه