برات محمدی                                                                                                                                      barat

سمت : رئیس حوزه اقتصادی و سرمایه ­گذاری

 

 

 

شرح وظایف : 

هماهنگی با مدیریت سازمان برای اخذ برنامه و نظرات و خط مشی­ ها