علی رستمی                                                                                                                                            rostami2    

سمت : معاونت فنی، مهندسی، عمران و صنعت


شرح وظایف :

  • ارائه انواع خدمات فنی و مهندسی
  • انجام عملیات پیمانکاری در رشته کارهای عمومی اعم از ابنیه و تاسیسات ، راه و باند و تاسیسات شهری، مسکن
  • پیگیری مطالبات عمرانی سازمان

تلفن تماس : 08338100031