مهناز نیری                                                                                                                    nayeri

سمت : مسئول منابع انسانی و حقوق دستمزد

 

 

شرح وظایف :

1-تهیه و تنظیم فرم اضافه کار ( درج اضافه کار ماه گذشته ، مرخصی های استفاده شده ، مأموریتها ، ساعات اضافه کاری )

2- صدور احکام حقوق ودستمزد

3- ثبت مقادیر ورودی در سیستم حقوق و دستمزد (کارکرد، مزایا، کسورات، بدهی ها ، ایاب و ذهاب ، وام ها و سایر پرداختی ها و ...)

4-صدور سند حسابداری و تهیه لیست حقوق

5- تهیه لیست پرداخت وفایل بانک

6- تهیه و تحویل فیش های پرسنلی

7- تهیه و ارسال فایل تأمین اجتماعی

8- تهیه فایل دارایی مربوط به حقوق ودستمزد کارکنان

9- اعلام شروع و خاتمه کار کارکنان به سازمان تأمین اجتماعی

10- گزارش گیری جهت اداره دارایی ، سازمان تأمین اجتماعی،  حسابرسین و بازرسین سازمان