مهناز نیری                                                                                                                                                    nayeri

سمت : مدیر منابع حقوقی و دستمزد

تلفن تماس : 08338100034