توران صنعتی                                                                                                              sanati

سمت : رئیس واحد بودجه؛ درآمد و مالی

 

 

شرح وظایف : 

کنترل امورات خزانه داری، بایگانی اسناد، جمعداری اموال، ثبت و صدور اسناد حسابداری و تهیه و ارسال اظهارنامه های ارزش افزوده و معاملات فصلی در سامانه مالیاتی