• انجام كليه امور پرسنلي واداري كاركنان سازمان در حدود اختيارات قانوني تفويض شده
 • اقدام درتكميل و تنظيم پرونده هاي پرسنلي كاركنان وتهيه خلاصه پرونده كاركنان
 • اقدام دراجراي مقررات انضباطي كاركنان
 • تهيه وصدوراحكام مرخصي هاي كاركنان درحدود قوانين ومقررات مربوط
 • بررسي واقدام درزمينه امورپرسنلي
 • تهيه احكام مربوط به برقراري حقوق ومزايا(اعم از مستمر ياغير مستمر) درمورد کارکنان سازمان
 • ايجاد تسهيلات لازم بمنظور تأمين رفاه كاركنان سازمان
 • دريافت،ثبت وتوزيع كليه مكاتبات عادي سازمان
 • تفكيك وارجاع نامه هاي رسيده به واحدهاي مربوط وپيگيري دراين زمينه بمنظور تسريع درجريان امور
 • انجام امورماشين نويسي وتكثيراوراق ونامه هاي اداري سازمان
 • بايگاني ونگهداري كليه مكاتبات واسناد ومدارك واوراق عادي سازمان
 • نگاهداري دفاترمالی وتأمين هزينه ها براساس بودجه تخصيصي به تفكيك مواد و برنامه
 • انجام امور دريافت ها وپرداخت هاي مستمرمطابق بودجه مربوط وحواله هاي رسيده
 • تهيه وتنظيم وصدور اسناد هزينه وپرداخت هزينه هاي مستمر وغيرمستمر سازمان و ثبت ارقام هزينه دردفاترمالی
 • تهيه وتنظيم ليست حقوق ومزاياي كاركنان
 • اقدام دروصول وجوه مطالبات براساس درخواست هاي صادره شده
 • انجام وظايف مربوط به تسجيل طبق قانون محاسبات عمومي  و استاندارد های مالی

 

معاونت اداری و مالی

فرشاد حافظی