توران صنعتی                                                                                                                       sanati

سمت : معاونت اداری، مالی و اقتصادی 

 

شرح وظایف : 

کنترل امورات خزانه داری، بایگانی اسناد، جمعداری اموال، ثبت و صدور اسناد حسابداری و تهیه و ارسال اظهارنامه های ارزش افزوده و معاملات فصلی در سامانه مالیاتی