سعید رضا باقری فرد                           baghery                                                    

سمت : کارشناس امور قراردادها

 

 

شرح وظایف : 

1-تهیه اسناد و شرایط مزایدها و مناقصات سازمان

2-برگزاری مناقصه و مزایدهای سازمان و متعاقب آن تهیه صورتجلسات آنها و اعلام به برندگان بر اساس آئین نامه مالی و معاملاتی سازمان و با در نظر داشتن صرفه و صلاح سازمان

3-تهیه و تنظیم قراردادها،تفاهمنامه ها،و توافقات سازمان براساس آئین نامه مالی و معاملاتی سازمان

4-بارگذاری و ثبت مزایدها و مناقصات (کلیه مرزها وبازارچه های استان) در سامانه ستاد و ارتباط با سامانه الکترونیک دولت و اخذ و ابطال توکن اعضاء

تلفن تماس : 08338100032