مهدی کشتمند                                                                                                                                                                            keshtmand1

 سمت : مسئول حقوقی و ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات

 

شرح وظایف :

طرح هر گونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوط به سازمان

تلفن تماس : 08338100029