مهندس خدادادی

مهندس صادق خدادادی

مدیر عامل سازمان