1- تنظيم قراردادهاي كل واحدهاي سازمان تقريباً به تعداد 140 مورد

2- برگزاري مزايده هاي سازمان 3 مورد

الف- اجاره گاراژ صيرفي

ب- اجاره ساليانه مغازه گاراژ صيرفي

ج- مزايده پيش فروش واحدهاي هميار 2

3- برگزاري مناقصه هاي سازمان 8 مورد

الف- مناقصه گابيون كالورت آبشوران رودخانه قره سو

ب- مناقصه مقطع صفير رودخانه قره سو

ج- مناقصه ايجاد و نگهداري فضاي سبز در بازارچه مرزي پرويزخان

د- مناقصه جمع آوري و حمل زباله بازارچه مرزي پرويزخان

ه- مناقصه تخليه و بارگيري كالا در بازارچه مرزي پرويزخان

و- مناقصه خاكبرداري ،‌تسطيح و تراكم قسمتي از محوطه بارانداز بازارچه مرزي پرويرخان

ن- مناقصه محوطه سازي بازارچه مرزي شيخ صالح جوانرود

ي- مناقصه جاده هاي دسترسي رودخانه راوند اسلام آبادغرب

4- هماهنگي در تهيه استعلام هاي معاملات سازمان با واحدهاي تداركات و فني

5- بازگشايي كليه استعلام هاي معاملات سازمان و مشخص نمودن برنده با تنظيم صورتجلسه كميسيون معاملات به تعداد حداقل 180 مورد

6- تهيه ، تنظيم و تحويل ليست بيمه پروژه هاي عمراني سازمان بصورت ماهانه

 

مسئول امور قراردادها

علي اكبر آشتياني