فراخوان مناقصه (نوبت دوم )

سازمان همياري شهرداري هاي استان كرمانشاه به عنوان مدير و مجري بازارچه هاي مرزي استان در نظر دارد خدمات و فعاليت هاي ذيل در مرز پرويزخان شهرستان قصرشيرين را از طريق برگزاري مناقصه عمومي واگذار نمايد :

لذا از اشخاص حقوقي واجد شرايط و داراي صلاحيت و تأييديه از مراجع ذيصلاح دعوت به عمل مي آيد از تاريخ آگهي جهت دريافت و تحويل اسناد شركت در مناقصه حداكثر تا پايان وقت اداري مورخ 92/05/31  به واحد بازرگاني سازمان همياري شهرداري هاي استان كرمانشاه به نشاني :  كرمانشاه - بلوار شهيد بهشتي - سه راه 22 بهمن - مراجعه و يا براي كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن هاي 8240946-8241807 داخلي 207 تماس حاصل فرمايند .

1-  تهيه و توزيع غذاي روزانه كاركنان بازارچه

2- ايجاد ، حفظ و نگهداري فضاي  سبز داخل بازارچهروابط عمومي سازمان همياري شهرداري هاي استان كرمانشاه

(مدير و مجري بازارچه هاي مرزي استان )