چهارمين جلسه كارگروه توسعه صادرات غير نفتي استان برگزار شد

به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل استانداري؛ چهارمين جلسه كارگروه توسعه صادرات غيرنفتي استان به رياست معاون برنامه ريزي استانداري و با حضور اعضاء در محل سالن جلسات استانداري برگزار شد.

در اين جلسه گزارشي از وضعيت و ميزان صادرات استان طي چهارماه اول سالجاري ارائه شد‘ كه عنوان گرديد ميزان صادرات كالاها در استان با 33 درصد رشد همراه بوده است.

همچنين در اين جلسه در خصوص اقدامات صورت گرفته جهت ساماندهي و توسعه بازارچه هاي پرويزخان و سومار گزارشاتي ارائه شد.

در خصوص احداث پايانه در مرز پرويزخان نيز گزارشي از سوي اداره كل پايانه هاي استان ارائه گرديد و همچنين در خصوص تسهيل روند صارداتي استان تصميماتي اتخاذ گرديد.