شوراي سازمان همياري شهرداريهاي استان كرمانشاه تشكيل جلسه داد:

جلسه شوراي سازمان همياري شهرداريهاي استان كرمانشاه با حضور استاندار كرمانشاه ، معاون امور عمراني استانداري ، معاون برنامه ريزي استانداري ، مشاور استاندار ، مديران كل دفتر فني و دفتر امور شهري استانداري و مدير عامل سازمان همياري شهرداري هاي استان و شهرداران استان برگزار شد.

در اين جلسه حجت اله دمياد استاندار كرمانشاه ضمن  آرزوي قبولي طاعات و عبادات حاضرين در جلسه اظهار داشت: ما انتظاري كه از مجموعه سازمان همياري شهرداريها داريم، يكي اينكه روال انسجام و نظم بخشي بيشتر را براي برنامه هاي آتي سازمان مد نظر قرار بدهند و معتقد بر اين هستيم كه كل اقدامات سازمان همانطوريكه بر اساس ضوابط و در چهارچوب قانون بوده بايستي در آينده نيز به همين صورت باشد و ما مديريت را پشت سر قانون تعريف مي كنيم كه جلوتر از قانون نبايد حركت كنيم چون گاهي اوقات اگر جلوتر از قانون حركت كنيم خود سازمان و مجموعه مديريتي دچار اشكال مي شود و مجموعه مديريتي حال سازمان عملكرد مطلوبي داشته  و جا دارد كه در اينجا از آنها تشكر نمايم.

در ادامه مطاعي معاون امور عمراني استانداري نيز نسبت به ارائه توضيحات و تذكراتي به شهرداران شدند و در پايان كهريزي مدير عامل سازمان نسبت به ارائه گزارش و تشريح برنامه هاي آتي سازمان پرداخت.