11شعبان سالروز تولد حضرت علي اکبر شبيه ترين انسان ها به پيامبـر خير و برکت تبريک و تهنيت باد.