«آگهي مناقصه »


سازمان همياري شهرداري هاي استان كرمانشاه به عنوان مدير ومجري بازارچه هاي مرزي در نظر دارد خدمات بيمه اي بازارچه هاي پرويزخان واقع در شهرستان قصرشيرين - شوشمي واقع در شهرستان پاوه - شيخ صالح واقع در شهرستان ثلاث باباجاني را به شركت هاي بيمه اي واجد الشرايط وذي صلاح واگذار نمايد . لذا از متقاضيان دعوت به عمل مي آيد حداكثر تا پايان وقت اداري روز دوشنبه  1392/02/23 جهت تحويل شرايط و اسناد شركت در مناقصه به امور بازرگاني سازمان به آدرس : كرمانشاه - بلوار شهيد بهشتي - سه راه 22 بهمن - سازمان همياري شهرداري هاي استان مراجعه و جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن هاي : 8241807 و 8240946 داخلي 207 تماس حاصل نمايند .

 

روابط عمومي سازمان همياري شهرداري هاي استان كرمانشاه