آگهي مزايده

 

سازمان همياري شهرداري هاي استان كرمانشاه در نظر دارد در روز چهارشنبه  مورخ 1392/03/01 ، پاركينگ گاراژ صيرفي و يك باب مغازه گاراژ مربوطه را از طريق مزايده به مدت يكسال به صورت اجاره واگذار نمايد.

متقاضيان محترم مي توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر و آگاهي از شرايط شركت در مزايده هر مورد تا تاريخ 1392/02/31 در ساعات اداري به نشاني : كرمانشاهبلوار شهيد بهشتي سه راه 22 بهمن سازمان همياري شهرداري هاي استان واحد املاك مراجعه و يا بـــا شماره تلفنهاي 8241807 و 8240946 تماس حـــــاصل فرمايند.

 

 

روابط عمومي

سازمان همياري شهرداري هاي استان كرمانشاه