بازديد استاندار كرمانشاه از طرح ها و پروژه هاي عمراني سطح شهر كرمانشاه

به گزارش اداره كل روابط عمومي و اموربين الملل استانداري‘ حجت ا.. دمياد استاندار كرمانشاه صبح جمعه ‘ تعدادي از پروژه هاي عمراني سطح شهر كرمانشاه را مورد بازديد خود قرار داد.

اجراي طرح ساماندهي طاق بستان‘ تقاطع غير همسطح الهيه ‘ طرح باغ گلها و ساماندهي حاشيه قرء سو از جمله طرح هايي بودند كه استاندار كرمانشاه روند اجرايي آنها را مورد بازديد قرار داد.

در اين بازديد مقرر شد كه روند اجرايي و ساماندهي طاق بستان بصورت يك كار سه شيفته و شبانه روزي تا 28 اسفند ماه به اتمام برسد. همچنين تسريع در اجراي طرح هاي تقاطع غير همسطح الهيه و باغ گلها نيز مورد تاكيد قرار گرفت.

همچنين استاندار كرمانشاه در بازديد از طرح ساماندهي حاشيه رودخانه قرء سو از مجري و پيمانكار اين طرح خواست كه با جديت و قاطعيت بيشتري كار كند و طرح را تا 29 اسفند ماه آماده بهره برداري نمايد و از آب منطقه اي غرب نيز خواست سريعاً نسبت به جمع آوري مواد زائد و نخاله هاي اطراف پل قرء سو اقدام نمايد.