استاندار كرمانشاه گفت: رويكرد سازمان همياري شهرداري هاي استان در سال آينده بايد در جهت ارتقاء سطح دانش شهرداري ها باشد و برنامه هاي خود را در اين راستا تدوين نمايد.

مهندس سيد دادوش هاشمي در جلسه شوراي سازمان همياري شهرداري هاي استان كه با حضور معاونين استانداري ‘مديرعامل سازمان و شهرداران استان در محل سالن جلسات استانداري برگزار شد‘ افزود: ارائه برنامه هاي آموزشي براي ارتقاء سطح دانش شهرداري هاي استان بسيار موثر و كارساز است لذا رويكرد سازمان همياري شهرداري هاي استان در سال آينده بايد در اين راستا استوار گردد.

وي آموزش را زيربناي تحول و توسعه در جامعه عنوان كرد و گفت: با توجه به اينكه شهرداران در طول سال براي كسب تجارب به كشورهاي مختلف اعزام مي شوند ‘ بهره گيري درست از تجارب كسب شده و بكارگيري آنان در انجام امور محوله يكي از اولويت ها و تعيين شهرداران به اعزام خارج از كشور خواهد بود بنابراين شهرداري كه از تجارب كسب شده بصورت صحيح استفاده نكند نبايد انتظار چنين اعزامي را داشته باشد.

استاندار كرمانشاه تصريح كرد: شهرداران بايد چشم تيزبين در مشاهده مشكلات شهري داشته باشند و با رويت چنين مشكلاتي سريعا به حل و رفع آن برآيند و براي شهر كوچكي قابل قبول نيست كه اقدامي در جهت حل مشكل رفع چندين چاله در سطع خيابان كه هر روز خوردروها با آن مواجه هستند ‘ صورت نگيرد.

مهندس هاشمي ادامه داد: شهردار بايد با ذوق و هنر خود نسبت به توسعه و عمران شهري اقدام و فضايي را در سطح شهر ايجاد كند كه مردم تغيير و تحول را نظاره گر باشند.

استاندار كرمانشاه ‘ با تاكيد بر پيگيري كارهاي شهرداري ها توسط معاونت امور عمراني استانداري گفت: اين معاونت بررسي نقاط قوت و ضعف شهرداري ها و ارزيابي شهردارها را با جديت تمام از لحاظ چگونگي تحول و ايجاد مبلمان و توجه به فضاهاي عمران شهري مورد پيگيري قرار دهد.

استاندار كرمانشاه بر بكارگيري تلاش ها از سوي شهرداران جهت تحقق درآمد شهرداري ها تاكيد كرد.

مهندس هاشمي افزود: شهرداران با جديت ‘ تلاش ‘ خلاقيت و اهتمام ويژه در جهت توسعه فضاي شهري اقدام نمايند و شهرداران نمونه در اين راستا انتخاب و به مردم معرفي خواهند شد.