آگهي مزايده

سازمان همياري شهرداري هاي استان كرمانشاه به عنوان مدير و مجري بازارچه هاي مرزي استان در نظر دارد در تاريخ 91/11/04 محل استقرار 20 دستگاه كانكس جهت ايجاد غرفه هاي تجاري (عرضه مواد غذايي و ...) در پرويزخان شهرستان قصرشيرين را بصورت اجاره يكساله و از طريق مزايده واگذار نمايد .لذا واجدين شرايط مي توانند جهت آگاهي بيشتر از نحوه واگذاري و دريافت فرم  شرايط شركت در مزايده، از تاريخ 91/10/25  لغايت 91/11/03 به واحد بازرگاني سازمان همياري شهرداري ها واقع در كرمانشاه –بلوارشهيد بهشتي – سه راه 22 بهمن– سازمان همياري شهرداري هاي استان كرمانشاه مراجعه و يا با شماره تلفن هاي 8241807 و 8240946 تماس حاصل فرمايند.

روابط عمومي سازمان همياري شهرداري هاي استان كرمانشاه