آقاي مختار احمدي  به عنوان شهردار جديد نودشه  معرفي و منصوب شد.

براساس پيشنهاد شواري اسلامي شهر نودشه و تأييد استانداري كرمانشاه ، با صدور ابلاغي آقاي مختار احمدي  بعنوان شهردار جديد نودشه منصوب شد .

مدير عامل و كاركنان سازمان همياري شهرداري هاي استان كرمانشاه ضمن آرزوي توفيق براي آقاي احمدي انتخاب ايشان را تبريك عرض مي نمايند .