در جلسه اي كه با حضور رئيس فدراسيون بدمينتون ، مدير كل ورزش و جوانان استان و اعضاي ‌مجمع هيئت بدمينتون استان كرمانشاه برگزار گرديد ، پس از رأي گيري ،آقاي ‌مهندس شهرام كهريزي با  9رأي به عنوان رئيس هيئت بدمينتون استان براي مدت چهار سال انتخاب گرديد . مهندس كهريزي متولد سال 1352 و داراي مدرك  تحصيلي كارشناسي ارشد مهندس عمران و ‌داراي سوابق اجرايي و آموزشي از جمله : مدير عامل سازمان همياري شهرداري هاي استان كرمانشاه ، عضو هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني ،‌ صنايع و معادن ايران ، مدير و مجري مناطق ويژه اقتصادي استان كرمانشاه ، مدرس دانشگاه و ... مي باشند .