به گزارش روابط عمومي سازمان همياري شهرداريهاي استان كرمانشاه ،مهندس سيددادوش هاشمي استانداركرمانشاه صبح روزپنجشنبه بيست وچهارم فروردين 91 به همراه هيئتي ازبازارچه مرزي شيخ صالح بازديد نمودند.

مهندس هاشمي دراين سفر ودرجريان بازديد ازبازارچه شيخ صالح مقررشد نسبت به بازگشايي اين بازارچه در پنج شنيه ها اقدامات لازم  صورت گيرد .

وي همچنين ازمراحل ساخت وتوسعه بازارچه مرزي شيخ صالح بازديد بعمل آوردند.

 

alt