مزایده

سازمان همياري شهرداريهاي استان كرمانشاه براساس مصوبه كارگروه ساماندهي بازارچه هاي مرزي وگمركات استان در نظر دارند زير نظر استانداري كرمانشاه تعدادي از غرفه هاي تجاري جديدالاحداث (جهت عرضه مواد غذايي و ...) در محل بازارچه مرزي پرويزخان قصرشيرين را بصورت اجاره يكساله و از طريق مزايده عمومي واگذار نمايد، لذا واجدين شرايط مي توانند جهت آگاهي بيشتر از نحوه واگذاري و دريافت فرم شرايط شركت در مزايده از تاريخ 94/10/28 لغايت 94/11/08 به واحد بازرگاني سازمان همياري شهرداري هاي استان كرمانشاه

به نشاني : بلوار شهيد بهشتي سه راه 22 بهمن سازمان همياري شهرداري هاي استان مراجعه و يا بـــا تلفنهاي 12- 38222011 تماس حـــــاصل فرمايند.

 

سازمان همياري شهرداريهاي استان كرمانشاه