به همت سازمان همياري شهرداريهاي استان كرمانشاه دو دوره آموزشي بودجه نويسي و بررسي كدهاي درآمدي در روزهاي يكشنبه مورخ 94/9/29 و چهارشنبه مورخ 94/10/02 جهت ارتقاء سطح علمي شهرداران محترم و مسئولين محترم مالي شهرداريها  در محل جهاد دانشگاهي برگزار گرديد.