مهندس کهریزی مدیر عامل سازمان همیاری شهرداری های استان کرمانشاه و فرمانده مقاومت پایگاه بسیج سازمان با اشاره به تقارن سالروز تاسیس بسیج مستضعفین به فرمان امام خمینی (ره) با عاشورای حسینی در سال جاری و پیوند ناگسستنی بسیج با نهضت عاشورا افزود: امروز هرچه بسیج دارد، از فرهنگ عاشوراست.