آگهی مزایده

سازمان همياري شهرداريهاي استان كرمانشاه براساس مصوبه كارگروه ساماندهي بازارچه هاي مرزي و گمركات استان در نظر دارد زير نظر استانداري كرمانشاه
18 باب غرفه تجاري جديد الاحداث(جهت عرضه مواد غذايي و ...) در محل بازارچه مرزي پرويزخان قصرشيرين را بصورت اجاره يكساله و از طريق مزايده عمومي واگذار نمايد، لذا واجدين شرايط مي توانند جهت آگاهي بيشتر از نحوه واگذاري و دريافت فرم شرايط شركت در مزايده از تاريخ 94/9/25 لغايت 94/10/05 به واحد بازرگاني سازمان همياري شهرداريهاي استان

به نشاني : كرمانشاهبلوار شهيد بهشتي سه راه 22 بهمن سازمان همياري شهرداري هاي استان

مراجعه و يا با تلفنهاي 12ـ 38222011 تماس حـــــاصل فرمايند.

 

روابط عمومي

سازمان همياري شهرداريهاي استان كرمانشاه