(نوبت دوم)

مزايده حضوري

 

سازمان همياري شهراريهاي استان كرمانشاه در نظر دارد مقداري آهن آلات ضايعاتي و مصالح مازاد بر نياز خود را در روز دوشنبه مورخ  94/04/15  از طريق مزيده حضوري به فروش برساند .

متقاضيان محترم مي توانند جهت اخذ فرم شرايط شركت در مزايده و كسب اطلاعات بيشتر از روز يكشنبه مورخ 94/04/07  لغايت روز يكشنبه 94/04/14  به واحد پيمان و قراردادهاي اين سازمان به نشاني :

كرمانشاه ، بلوار شهيد بهشتي ، ساختمان سازمان همياري شهرداريهاي استان كرمانشاه مراجعه و يا با شماره تلفن هاي 38222011 و 38222012 تماس حاصل فرمايند .

 

روابط عمومي سازمان همياري شهرداريهاي استان كرمانشاه