عبدالرضا شعباني شهردار كرمانشاه شد

سخنگوي شوراي شهر كرمانشاه گفت : عبدالرضا شعباني با اكثريت آراي اعضاي شوراي شهر به عنوان شهردار كرمانشاه انتخاب شد.

در جلسه شورا كه عصر روز يكشنبه در سازمان پارك ها برگزار شد شعباني توانست 8 راي از 15 راي اعضاي  شورا را كسب كند.