یوم الله ۲۲ بهمن، روز پیروزی حق بر باطل گرامي باد.

 

مقام معظم رهبری:

ملت ایران  22 بهمن جبهه استكبار را مبهوت خواهد كرد.