« آگهي مناقصه»

سازمان همياري شهرداري هاي استان كرمانشاه به عنوان مدير و مجري بازارچه هاي مرزي استان در نظر دارد خدمات تخليه و بارگيري كالا توسط نيروي انساني را دربازارچه مرزي پرويزخان قصرشيرين از طريق برگزاري مناقصه عمومي به مدت يك سال واگذار نمايد . لذا از اشخاص حقوقي واجد شرايط و داراي صلاحيت و تأييديه از مراجع ذيصلاح دعوت بعمل مي آيد جهت دريافت اسناد شركت در مناقصه حداكثر تا پايان وقت اداري مورخ 91/8/11 به واحد بازرگاني سازمان همياري شهرداري هاي استان به نشاني :‌كرمانشاه - بلوار شهيد بهشتي - سه راه 22 بهمن  مراجعه و يا براي كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن هاي 8241807 و 8240946 تماس حاصل فرمايند .

 

 

روابط عمومي سازمان همياري شهرداري هاي استان كرمانشاه