آگهی مناقصه (نوبت دوم)
فرمانداري شهرستان قصرشيرين و سازمان همياري شهرداري هاي استان كرمانشاه براساس پنجمين جلسه كارگروه توسعه صادرات غير نفتي استان مورخ 1/5/93 در نظر دارند زير نظر استانداري كرمانشاه امور خدماتي ذيل را در بازارچه مرزي پرويزخان قصرشيرين از طريق برگزاري مناقصه عمومي به مدت يك سال واگذار نمايند. لذا از شركتهاي خصوصي واجد الشرايط و داراي صلاحيت از اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي و تأييديه ايمني از مراجع ذيصلاح دعوت بعمل مي آيد پيشنهادات خود را تا روز پنجشنبه مورخ 13/6/93 (فقط يكي از موارد) به فرمانداري قصرشيرين و يا سازمان همياري شهرداري هاي استان كرمانشاه تحويل فرمايند، ضمناً پيشنهادات در روز شنبه مورخ 15/6/93 در محل فرمانداري شهرستان قصرشيرين مفتوح مي گردد.
1-    امور تخليه و بارگيري كالا توسط نيروي انساني
2-    امور تخليه و بارگيري مكانيزه كالا توسط جرثقيل هاي 20 و 30 تني
3-    امور تخليه و بارگيري مكانيزه كالا توسط ليفتراك


فرمانداري شهرستان قصرشيرين                             سازمان همياري شهرداري هاي استان كرمانشاه