آگهی مناقصه

فرمانداری شهرستان قصرشیرین و سازمان همیاری شهرداری های استان کرمانشاه براساس پنجمین جلسه کارگروه توسعه صادارت غیرنفتی استان مورخ 93/05/01 در نظر دارند زیرنظر استانداری کرمانشاه امور خدماتی ذیل را در بازارچه مرزی پرویزخان قصرشیرین از طریق برگزاری مناقصه عمومی به مدت یک سال واگذار نمایند. لذا از شرکت های خصوصی واجد الشرایط و دارای صلاحیت از اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و تأئید ایمنی از مراجع ذیصلاح دعوت بعمل می آید پیشنهادات خود را تارروز پنج شنبه مورخ 93/05/30 ( فقط یکی از موارد) به فرمانداری قصرشیرین و یا سازمان همیاری شهرداریهای استان کرمانشاه تحویل فرمایند ضمناً پیشنهادات در روز شنبه مورخ 93/06/01 در محل فرمانداری شهرستان قصرشیرین مفتوح میگردد.

1-امورتخلیه و بارگیری کالا توسط نیروی انسانی

2- امور تخلیه و بارگیری مکانیزه کالا توسط جرثقیل 20 و 30 تنی

3- امور تخلیه و بارگیری مکانیزه کالا توسط لیفتراک


 

روابط عمومی سازمان همیاری شهرداریهای استان کرمانشاه