آگهي مزايده

سازمان همياري شهرداري هاي استان كرمانشاه براساس پنجمين جلسه كارگروه توسعه صادرات غير نفتي استان مورخ 93/05/01 در نظر دارد زير نظر استانداري كرمانشاه و با هماهنگي فرمانداري قصرشيرين در روز شنبه مورخ 93/06/01 محل استقرار كليه غرفه هاي تجاري(عرضه مواد غذايي و ...) در پرويزخان شهرستان قصرشيرين را به صورت يكساله و از طريق مزايده عمومي واگذار نمايد. لذا واجدين شرايط مي توانند جهت آگاهي بيشتر از نحوه واگذاري و دريافت فرم شرايط مزايده از تاريخ 93/05/18 لغايت 93/05/28 به واحد بازرگاني سازمان همياري شهرداري هاي استان واقع در: كرمانشاه - بلوار شهيد بهشتي- سه راه 22 بهمن- ساختمان سازمان همياري مراجعه و يا با شماره تلفن های 12-38222011  تماس حاصل فرمايند.

 

روابط عمومي سازمان همياري شهرداري هاي استان كرمانشاه