آگهي مناقصه

سازمان همياري شهرداري هاي استان كرمانشاه براساس پنجمين جلسه كارگروه توسعه صادرات غير نفتي استان مورخ 93/05/01 در نظر دارد  زير نظر استانداري كرمانشاه و با هماهنگي فرمانداري قصرشيرين امور خدماتي زير را در بازارچه مرزي پرويزخان قصرشيرين از طريق برگزاري مناقصه عمومي به مدت يك سال واگذار نمايد. لذا از شركتهاي حقوقي واجد شرايط و داراي صلاحيت از اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي و تأييديه ايمني از مراجع ذيصلاح دعوت بعمل مي آيد جهت دريافت اسناد شركت در مناقصه ( فقط يكي از موارد) حداكثر تا پايان وقت اداري روز شنبه مورخ 93/05/25 به واحد بازرگاني سازمان همياري شهرداري هاي استان به نشاني : كرمانشاه- بلوار شهيد بهشتي- سه راه 22 بهمن - مراجعه و يا جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن هاي 12-38222011  تماس حاصل فرمايند.

1-  كليه امور خدمات تخليه و بارگيري كالا توسط نيروي انساني

2-  امور تخليه و بارگيري مكانيزه كالا توسط جرثقيل هاي 20 و 30 تني

3-  امور تخليه و بارگيري مكانيزه كالا توسط ليفتراك

4-  ايجاد و راه اندازي داكت ضدعفوني

 

 

روابط عمومي سازمان همياري شهرداري هاي استان كرمانشاه