ازسوی وزیر کشور لیست اعضای هیات امنا موسسه توسعه منطقه ویژه اقتصادی قصرشیرین مورد تایید و موافقت قرار گرفت.

به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری؛در این لیست اعضای هیات موسس به این شرح اعلام شده است:

مهندس نیک کردار معاون عمرانی استانداری به عنوان رئیس هیات امنا

مهندس حبیب دباغ از مدیران ارشد عمرانی کشور به عنوان مدیر موسسه

مهندس علیخان زاده از مدیران ارشد راه و شهرسازی کشور به عنوان عضو هیات امنا

مهندس حضرتی مدیر عامل سازمان همیاری شهرداری های استان کرمانشاه  به عنوان عضو هیات امنا

شایان ذکر است در نامه ارسالی از سوی وزارت کشور به استانداری کرمانشاه آمده است موسسه توسعه منطقه ویژه اقتصادی قصرشیرین مستند به بند 20 ماده 9 اساسنامه سازمان همیاری شهرداری های تابعه استان کرمانشاه مورد تایید و موافقت وزارت کشور قرار گرفته و بدیهی است تشکیل ارکان و تاسیس موسسه مذکور را حداکثر طرف مدت شش ماه به وزارت کشور اعلام نمایند.