واحد معادن :

ذخاير معدني يكي از از ارگانهاي مهم اقتصادي در هر كشوري محسوب مي گردد لذا با توجه به نقش بسزايي كه بخش معدن در تأمين مسكن و اشتغالزايي در اين راستا سازمان همياري شهرداريهاي استان كرمانشاه داراي 3 فقره پرونده بهر برداري معادن سنگ لاشه در سراب نيلوفر و پليس راه ماهيدشت و گمشتر بوده كه از سوي سازمان صنايع و معادن استان صادر گرديده است .

محل و موقعيت و ميزان ذخيره معادن سنگ لاشه سازمان بشرح ذيل مي باشد :‌

1-    معدن سنگ سراب نيلوفر كه در 22 كيلومتري شمال غربي شهر كرمانشاه واقع گرديده است ميزان استخراج ساليانه آن 150/000 تن برآورد شده است .

2-    معدن سنگ لاشه گمشتر كه در 10 كيلومتري جنوب غربي شهرستان روانسر  واقع شده ميزان استخراج ساليانه معدن 30/000 تن برآورد شده است .

3-    معدن سنگ پليس راه ماهيدشت به ميزان استخراج ساليانه معدن 70/000 تن برآورد شده است .

نام معدن

ميزان مجاز برداشت

( برحسب تن)‌

ميزان برداشت

( برحسب تن)‌

سراب نيلوفر

150/000

30/000

پليس راه

70/000

5/000

گمشتر

30/000

10/000

 

مسئول امور معدن

فرهاد چاوشانی