بسمه تعالي

سازمان همياري شهرداريهاي استان كرمانشاه در نظر دارد يك واحد تجاري به مساحت حدود 410 مترمربع همراه با بالكن تجاري به مساحت 150 مترمربع و تعداد 10 واحد باقيمانده از واحدهاي اداري برج 16 طبقه خود را به شرح ذيل در طبقات مختلف واقع در كرمانشاه بلوار شهيد بهشتي- سه راه 22 بهمن در روز پنج شنبه مورخ 1392/10/19 از طريق مزايده به اشخاص حقيقي و حقوقي به فروش برساند لذا متقاضيان محترم مي توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر و تكميل فرم مربوطه حداكثر تا پايان وقت اداري روز چهارشنبه مورخ 1392/10/18 به واحد املاك اين سازمان به نشاني:  بلوار شهيد بهشتي، سه راه 22 بهمن ، طبقه فوقاني بانك صنعت ومعدن ، دفتر سازمان همياري مراجعه و يا با تلفن هاي 8241807 و 8240946  داخلي 204 تماس حاصل فرمايند.

 

روابط عمومي سازمان همياري شهرداريهاي استان كرمانشاه

 

رديف

طبقه

موقعيت

كاربري

مساحت (مترمربع)

قيمت پايه هر مترمربع (ريال)

قيمت كل

1

طبقه هم کف

شرقي

تجاري

410

135/000/000

55/350/000/000

2

نيم طبقه (تجاري)

شرقي

بالكن تجاري

150

45/000/000

6/750/000/000

3

طبقه پنجم

شرقي

اداري

101/4

37/000/000

3/751/800/000

4

طبقه پنجم

غربي

اداري

101/4

35/500/000

3/599/700/000

5

طبقه ششم

شرقي

اداري

101/5

37/000/000

3/755/500/000

6

طبقه ششم

شرقي

اداري

66

37/000/000

2/242/000/000

7

طبقه ششم

غربي

اداري

66

35/500/000

2/343/000/000

8

طبقه هفتم

شرقي

اداري

66/5

38/000/000

2/527/000/000

9

طبقه هشتم

شرقي

اداري

93/2

38/000/000

3/541/600/000

10

طبقه هشتم

غربي

اداري

93/2

36/500/000

3/401/800/000

11

طبقه هشتم

غربي

اداري

62/7

36/500/000

2/228/550/000

12

طبقه نهم

شرقي

اداري

90

38/000/000

3/420/000/000