سازمان همیاری شهرداری های استان کرمانشاه

کرمانشاه-بلوار شهید بهشتی-نرسیده به سه راه 22 بهمن - ساختمان همیاری شهرداریها

شماره تماس (تلفن گویا سازمان) : 08338100106 __ 08338100107

شماره تماس دفتر مدیریت:  08338100083 __  08338100085