سازمان همیاری شهرداریهای استان کرمانشاه در مورخه 1370/06/25 تاسیس شده است و مدت سازمان از تاریخ تاسیس نامحدود می باشد  .

آدرس : کرمانشاه – بلوار شهید بهشتی – سه راه 22 بهمن سازمان همیاری شهرداری های استان کرمانشاه.   تلفن : 38222012- 38222011-083

سازمان همياري شهرداريهاي استان كرمانشاه با توجه به وظايف اسامي شهرداريها در تأمين نيازمنديهاي شهري و تأسيسات مورد نياز عمومي ،‌ با هدف كمك به تأمين خودكفايي شهرداريهاي عضو از طريق تجميع امكانات و سرمايه هاي كوچك و پراكنده آنها و اهتمام در كاهش اتكاي اعضاء به عوارض ، ‌جهت اداره امور شهر و شهرداري و افزايش توان مالي شهرداريهاي عضو از طريق ايجاد درآمدهاي ناشي از توليد ، ‌فعاليت هاي اقتصادي ، خدماتي بر طبق اصول بازرگاني و با شخصيت حقوقي مستقل تأسيس و برابر مفاد اساسنامه اداره گرديده است و مي تواند بر كليه عمليات و معاملات مالي ، ‌تجاري و بازرگاني اعم از واردات و صادرات و قبول نمايندگي شركت ها و موسسات توليدي و خدمات داخلي و خارجي و قبول پيمانكاري اعم از واردات مستقيم و غير مستقيم به تمام يا هريك از موضوعات اساسنامه مربوط باشد رأساً يا به نمايندگي از طرف شهرداريها عضو مبادرت نمايد.

برخي از اهداف كل سازمان همياري شهرداريهاي استان كرمانشاه :

1-تأمين نيازمنديهاي شهري و تأسيسات مورد نياز عمومي با هدف خودكفايي شهرداريها از طريق :

الف:‌مشاركت در پروژه هاي عمراني با شرايط تأمين اعتبارات لازمه توسط شهرداريها .

ب: ‌تجميع امكانات و سرمايه هاي كوچك و پراكنده شهرداريها .

ج: اهتمام در كاهش اتكاي شهرداريها به عوارض شهرداري جهت اداره شهر و شهرداريها.

2-افزايش توان مالي شهرداريهاي عضو با مشاركت در پروژه هاي توجيه دار اقتصادي و خدمات بازرگاني و تجاري

3-پشتيباني شهرداريها در امور :

الف: تدوين وام با تضمين شهرداريها ،‌ مشاركت در پروژه هاي توجيه دار اقتصادي.

ب: تأمين آسفالت سيار شهرداريها .

ج:‌ خدمات مالي و حسابرسي .