سازمان همیاری شهرداری های استان کرمانشاه

آگهی مناصه نوبت دوم

مناقصه
1324

آگهی مناصه نوبت دوم

سازمان همياري شهرداريهاي استان كرمانشاه بر اساس تصويب نامه شماره 113810/ت52519 ه مورخ 94/08/30 هيأت محترم وزيران در نظر دارد زير نظر استانداري كرمانشاه خدمات تخليه و بارگيري كالا در بازارچه هاي مرزي استان شامل :

1- بازارچه مرزي سومار واقع در شهرستان گيلانغرب

2- بازارچه مرزي شوشمي واقع در شهرستان پاوه

3- بازارچه مرزي شيخ صله واقع در شهرستان ثلاث و باباجاني

را از طريق مناقصه عمومي به مدت يكسال واگذار نمايد. لذا از شركتهاي واجد شرايط و داراي صلاحيت و تأييديه از مراجع ذيصلاح دعوت بعمل مي آيد جهت دريافت اسناد شركت در مناقصه حداكثر تا پايان وقت اداري مورخ 94/12/17 به واحد بازرگاني سازمان همياري شهرداري هاي استان كرمانشاه واقع در :

بلوار شهيد بهشتي –  سه راه 22 بهمن مراجعه و براي كسب اطلاعات بيشتر بـــا شماره تلفن هاي 12- 38222011  تماس حـــــاصل فرمايند.

 

روابط عمومي

سازمان همياري شهرداريهاي استان كرمانشاه

آگهی مناقصه

مناقصه
1271

مناقصه

سازمان همياري شهرداريهاي استان كرمانشاه بر اساس تصويب نامه شماره 113810/ت52519 ه مورخ 94/08/30 هيأت محترم وزيران در نظر دارد زير نظر استانداري كرمانشاه خدمات تخليه و بارگيري كالا در بازارچه هاي مرزي استان شامل :

1- بازارچه مرزي سومار واقع در شهرستان گيلانغرب

2- بازارچه مرزي شوشمي واقع در شهرستان پاوه

3- بازارچه مرزي شيخ صله واقع در شهرستان ثلاث و باباجاني

را از طريق مناقصه عمومي به مدت يكسال واگذار نمايد. لذا از شركتهاي واجد شرايط و داراي صلاحيت و تأييديه از مراجع ذيصلاح دعوت بعمل مي آيد جهت دريافت اسناد شركت در مناقصه حداكثر تا پايان وقت اداري مورخ 94/11/08 به واحد بازرگاني سازمان همياري شهرداري هاي استان كرمانشاه واقع در :   بلوار شهيد بهشتي – سه راه 22 بهمن مراجعه و براي كسب اطلاعات بيشتر بـــا شماره تلفنهاي 12- 38222011  تماس حـــــاصل فرمايند.

 

روابط عمومي

سازمان همياري شهرداريهاي استان كرمانشاه

آگهی مزایده(نوبت دوم)

مناقصه
1225

مزایده

سازمان همياري شهرداريهاي استان كرمانشاه براساس مصوبه كارگروه ساماندهي بازارچه هاي مرزي وگمركات استان در نظر دارند زير نظر استانداري كرمانشاه تعدادي از غرفه هاي تجاري جديدالاحداث (جهت عرضه مواد غذايي و ...) در محل بازارچه مرزي پرويزخان قصرشيرين را بصورت اجاره يكساله و از طريق مزايده عمومي واگذار نمايد، لذا واجدين شرايط مي توانند جهت آگاهي بيشتر از نحوه واگذاري و دريافت فرم شرايط شركت در مزايده از تاريخ 94/10/28 لغايت 94/11/08 به واحد بازرگاني سازمان همياري شهرداري هاي استان كرمانشاه

به نشاني : بلوار شهيد بهشتي سه راه 22 بهمن سازمان همياري شهرداري هاي استان مراجعه و يا بـــا تلفنهاي 12- 38222011 تماس حـــــاصل فرمايند.

 

سازمان همياري شهرداريهاي استان كرمانشاه

آگهي مزايده (نوبت دوم)

مناقصه
1076

 

(نوبت دوم)

مزايده حضوري

 

سازمان همياري شهراريهاي استان كرمانشاه در نظر دارد مقداري آهن آلات ضايعاتي و مصالح مازاد بر نياز خود را در روز دوشنبه مورخ  94/04/15  از طريق مزيده حضوري به فروش برساند .

متقاضيان محترم مي توانند جهت اخذ فرم شرايط شركت در مزايده و كسب اطلاعات بيشتر از روز يكشنبه مورخ 94/04/07  لغايت روز يكشنبه 94/04/14  به واحد پيمان و قراردادهاي اين سازمان به نشاني :

كرمانشاه ، بلوار شهيد بهشتي ، ساختمان سازمان همياري شهرداريهاي استان كرمانشاه مراجعه و يا با شماره تلفن هاي 38222011 و 38222012 تماس حاصل فرمايند .

 

روابط عمومي سازمان همياري شهرداريهاي استان كرمانشاه

آگهي مزايده

مناقصه
794

 


سازمان همياري شهرداري هاي استان كرمانشاه در نظر دارد در روز دوشنبه  مورخ 94/3/11 پاركينگ گاراژ صيرفي و يك باب مغازه گاراژ مربوطه را از طريق مزايده به مدت يكسال به صورت اجاره واگذار نمايد.

متقاضيان محترم مي توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر و آگاهي از شرايط شركت در مزايده هر مورد تا تاريخ 94/3/10 در ساعات اداري به نشاني : كرمانشاهبلوار شهيد بهشتي سه راه 22 بهمن سازمان همياري شهرداري هاي استان واحد املاك مراجعه و يا بـــا شماره تلفنهاي 38222012 و38222011 تماس حـــــاصل فرمايند.

 

 

روابط عمومي

سازمان همياري شهرداري هاي استان كرمانشاه

آگهی مناقصه

مناقصه
933

آگهی مناقصه

فرمانداری شهرستان قصرشیرین و سازمان همیاری شهرداری های استان کرمانشاه براساس پنجمین جلسه کارگروه توسعه صادارت غیرنفتی استان مورخ 93/05/01 در نظر دارند زیرنظر استانداری کرمانشاه امور خدماتی ذیل را در بازارچه مرزی پرویزخان قصرشیرین از طریق برگزاری مناقصه عمومی به مدت یک سال واگذار نمایند. لذا از شرکت های خصوصی واجد الشرایط و دارای صلاحیت از اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و تأئید ایمنی از مراجع ذیصلاح دعوت بعمل می آید پیشنهادات خود را تارروز پنج شنبه مورخ 93/05/30 ( فقط یکی از موارد) به فرمانداری قصرشیرین و یا سازمان همیاری شهرداریهای استان کرمانشاه تحویل فرمایند ضمناً پیشنهادات در روز شنبه مورخ 93/06/01 در محل فرمانداری شهرستان قصرشیرین مفتوح میگردد.

1-امورتخلیه و بارگیری کالا توسط نیروی انسانی

2- امور تخلیه و بارگیری مکانیزه کالا توسط جرثقیل 20 و 30 تنی

3- امور تخلیه و بارگیری مکانیزه کالا توسط لیفتراک


 

روابط عمومی سازمان همیاری شهرداریهای استان کرمانشاه

آگهی مزایده

مناقصه
929

آگهي مزايده

سازمان همياري شهرداري هاي استان كرمانشاه براساس پنجمين جلسه كارگروه توسعه صادرات غير نفتي استان مورخ 93/05/01 در نظر دارد زير نظر استانداري كرمانشاه و با هماهنگي فرمانداري قصرشيرين در روز شنبه مورخ 93/06/01 محل استقرار كليه غرفه هاي تجاري(عرضه مواد غذايي و ...) در پرويزخان شهرستان قصرشيرين را به صورت يكساله و از طريق مزايده عمومي واگذار نمايد. لذا واجدين شرايط مي توانند جهت آگاهي بيشتر از نحوه واگذاري و دريافت فرم شرايط مزايده از تاريخ 93/05/18 لغايت 93/05/28 به واحد بازرگاني سازمان همياري شهرداري هاي استان واقع در: كرمانشاه - بلوار شهيد بهشتي- سه راه 22 بهمن- ساختمان سازمان همياري مراجعه و يا با شماره تلفن های 12-38222011  تماس حاصل فرمايند.

 

روابط عمومي سازمان همياري شهرداري هاي استان كرمانشاه

آگهی مناقصه

مناقصه
940

آگهي مناقصه

سازمان همياري شهرداري هاي استان كرمانشاه براساس پنجمين جلسه كارگروه توسعه صادرات غير نفتي استان مورخ 93/05/01 در نظر دارد  زير نظر استانداري كرمانشاه و با هماهنگي فرمانداري قصرشيرين امور خدماتي زير را در بازارچه مرزي پرويزخان قصرشيرين از طريق برگزاري مناقصه عمومي به مدت يك سال واگذار نمايد. لذا از شركتهاي حقوقي واجد شرايط و داراي صلاحيت از اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي و تأييديه ايمني از مراجع ذيصلاح دعوت بعمل مي آيد جهت دريافت اسناد شركت در مناقصه ( فقط يكي از موارد) حداكثر تا پايان وقت اداري روز شنبه مورخ 93/05/25 به واحد بازرگاني سازمان همياري شهرداري هاي استان به نشاني : كرمانشاه- بلوار شهيد بهشتي- سه راه 22 بهمن - مراجعه و يا جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن هاي 12-38222011  تماس حاصل فرمايند.

1-  كليه امور خدمات تخليه و بارگيري كالا توسط نيروي انساني

2-  امور تخليه و بارگيري مكانيزه كالا توسط جرثقيل هاي 20 و 30 تني

3-  امور تخليه و بارگيري مكانيزه كالا توسط ليفتراك

4-  ايجاد و راه اندازي داكت ضدعفوني

 

 

روابط عمومي سازمان همياري شهرداري هاي استان كرمانشاه

آگهی مزایده نوبت دوم فروش واحدهای تجاری و اداری برج 16 طبقه همیار دو

مناقصه
1000

 

آگهی مزایده ((مرحله دوم))

بسمه تعالی

سازمان همياري شهرداريهاي استان كرمانشاه در نظر دارد يك واحد تجاري به مساحت حدود 410 مترمربع همراه با بالكن تجاري به مساحت 150 مترمربع و تعداد 10 واحد باقيمانده از واحدهاي اداري برج 16 طبقه خود را به شرح ذيل در طبقات مختلف واقع در كرمانشاه بلوار شهيد بهشتي- سه راه 22 بهمن در روز پنج شنبه مورخ 92/11/03 از طريق مزايده به اشخاص حقيقي و حقوقي به فروش برساند لذا متقاضيان محترم مي توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر و تكميل فرم مربوطه حداكثر تا پايان وقت اداري روز چهارشنبه مورخ 92/11/02  به واحد املاك اين سازمان به نشاني:  بلوار شهيد بهشتي، سه راه  22 بهمن ، طبقه فوقاني بانك صنعت ومعدن ، دفتر سازمان همياري مراجعه و يا با تلفن هاي 8241807 و 8240946 داخلي 204 تماس حاصل فرمايند.

 

روابط عمومي سازمان همياري شهرداريهاي استان كرمانشاه

 

 

رديف

طبقه

موقعيت

كاربري

مساحت (مترمربع)

قيمت پايه هر مترمربع (ريال)

1

طبقه هم کف

شرقي

تجاري

410

135/000/000

2

نيم طبقه (تجاري)

شرقي

بالكن تجاري

150

45/000/000

3

طبقه پنجم

شرقي

اداري

101/4

37/000/000

4

طبقه پنجم

غربي

اداري

101/4

35/500/000

5

طبقه ششم

شرقي

اداري

101/5

37/000/000

6

طبقه ششم

شرقي

اداري

66

37/000/000

7

طبقه ششم

غربي

اداري

66

35/500/000

8

طبقه هفتم

شرقي

اداري

66/5

38/000/000

9

طبقه هشتم

شرقي

اداري

93/2

38/000/000

10

طبقه هشتم

غربي

اداري

93/2

36/500/000

11

طبقه هشتم

غربي

اداري

62/7

36/500/000

12

طبقه نهم

شرقي

اداري

90

38/000/000

آگهي مزايده فروش واحدهاي تجاري و اداري برج 16 طبقه همياردو

مناقصه
1014

بسمه تعالي

سازمان همياري شهرداريهاي استان كرمانشاه در نظر دارد يك واحد تجاري به مساحت حدود 410 مترمربع همراه با بالكن تجاري به مساحت 150 مترمربع و تعداد 10 واحد باقيمانده از واحدهاي اداري برج 16 طبقه خود را به شرح ذيل در طبقات مختلف واقع در كرمانشاه بلوار شهيد بهشتي- سه راه 22 بهمن در روز پنج شنبه مورخ 1392/10/19 از طريق مزايده به اشخاص حقيقي و حقوقي به فروش برساند لذا متقاضيان محترم مي توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر و تكميل فرم مربوطه حداكثر تا پايان وقت اداري روز چهارشنبه مورخ 1392/10/18 به واحد املاك اين سازمان به نشاني:  بلوار شهيد بهشتي، سه راه 22 بهمن ، طبقه فوقاني بانك صنعت ومعدن ، دفتر سازمان همياري مراجعه و يا با تلفن هاي 8241807 و 8240946  داخلي 204 تماس حاصل فرمايند.

 

روابط عمومي سازمان همياري شهرداريهاي استان كرمانشاه

 

رديف

طبقه

موقعيت

كاربري

مساحت (مترمربع)

قيمت پايه هر مترمربع (ريال)

قيمت كل

1

طبقه هم کف

شرقي

تجاري

410

135/000/000

55/350/000/000

2

نيم طبقه (تجاري)

شرقي

بالكن تجاري

150

45/000/000

6/750/000/000

3

طبقه پنجم

شرقي

اداري

101/4

37/000/000

3/751/800/000

4

طبقه پنجم

غربي

اداري

101/4

35/500/000

3/599/700/000

5

طبقه ششم

شرقي

اداري

101/5

37/000/000

3/755/500/000

6

طبقه ششم

شرقي

اداري

66

37/000/000

2/242/000/000

7

طبقه ششم

غربي

اداري

66

35/500/000

2/343/000/000

8

طبقه هفتم

شرقي

اداري

66/5

38/000/000

2/527/000/000

9

طبقه هشتم

شرقي

اداري

93/2

38/000/000

3/541/600/000

10

طبقه هشتم

غربي

اداري

93/2

36/500/000

3/401/800/000

11

طبقه هشتم

غربي

اداري

62/7

36/500/000

2/228/550/000

12

طبقه نهم

شرقي

اداري

90

38/000/000

3/420/000/000

آگهي مزايده فروش كارخانه آسفالت 160 تني

مناقصه
986

 

بسمه تعالي

سازمان همياري شهرداريهاي استان كرمانشاه در نظر دارد يكدستگاه كارخانه آسفالت 160 تني مدل  RA11160  ساخت ايران (شركت راه آسيا) با جميع متعلقات و تجهيزات فني مربوطه نود آماده توليد آزمايش همراه با مقداري مصالح و قير موجود دركارخانه واقع در كيلومتر 5  شهرستان كرندغرب در روز  پنج شنبه مورخ  1392/10/26 از طريق مزايده عمومي بفروش برساند.

لذا اشخاص حقيقي يا حقوقي مي توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر و دريافت فرم مربوطه حداكثر تا پايان وقت اداري روز چهارشنبه مورخ  1392/10/25   به واحد املاك اين سازمان به نشاني: بلوار شهيد بهشتي، سه راه 22 بهمن، طبقه فوقاني بانك صنعت ومعدن دفتر سازمان همياري مراجعه و يا با تلفن هاي 8241807-8240946  داخلي 204 تماس حاصل فرمايند.

 

 

روابط عمومي سازمان همياري شهرداريهاي استان كرمانشاه

فراخوان مناقصه

مناقصه
982

فراخوان مناقصه (نوبت دوم )

سازمان همياري شهرداري هاي استان كرمانشاه به عنوان مدير و مجري بازارچه هاي مرزي استان در نظر دارد خدمات و فعاليت هاي ذيل در مرز پرويزخان شهرستان قصرشيرين را از طريق برگزاري مناقصه عمومي واگذار نمايد :

لذا از اشخاص حقوقي واجد شرايط و داراي صلاحيت و تأييديه از مراجع ذيصلاح دعوت به عمل مي آيد از تاريخ آگهي جهت دريافت و تحويل اسناد شركت در مناقصه حداكثر تا پايان وقت اداري مورخ 92/05/31  به واحد بازرگاني سازمان همياري شهرداري هاي استان كرمانشاه به نشاني :  كرمانشاه - بلوار شهيد بهشتي - سه راه 22 بهمن - مراجعه و يا براي كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن هاي 8240946-8241807 داخلي 207 تماس حاصل فرمايند .

1-  تهيه و توزيع غذاي روزانه كاركنان بازارچه

2- ايجاد ، حفظ و نگهداري فضاي  سبز داخل بازارچهروابط عمومي سازمان همياري شهرداري هاي استان كرمانشاه

(مدير و مجري بازارچه هاي مرزي استان )

آگهی مزایده

مناقصه
928

آگهي مزايده

سازمان همياري شهرداري هاي استان كرمانشاه در نظر دارد جابجايي مسافرين در محدوده مرز رسمي پرويزخان قصرشيرين (از ورودي پرويزخان تا نقطه صفر مرزي و بالعكس) را به موسسات تاكسي تلفني واجد شرايط و داراي مجوز فعاليت رسمي به مدت يكسال واگذار نمايد. لذا متقاضيان محترم مي توانند درخواست ها و مدارك خود را حداكثر تا تاريخ 92/05/16 به نشاني: كرمانشاه - بلوار شهيد بهشتي - سه راه 22 بهمن - سازمان همياري شهرداري هاي استان ارائه و جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن هاي 8241807 و 8240946 تماس حاصل فرمايند.

بديهي است اولويت با موسسات بومي بوده و اين سازمان در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است.


روابط عمومی

سازمان همیاری شهرداری های استان کرمانشاه

مدیر و مجری بازارچه های مرزی استان

آگهی مناقصه (نوبت دوم)

مناقصه
1018

آگهي مناقصه (نوبت دوم)

سازمان همياري شهرداريهاي استان كرمانشاه به عنوان مدير و مجري بازارچه هاي مرزي استان در نظر دارد خدمات تخليه و بارگيري كالا توسط نيروي انساني در بازارچه هاي مرزي شوشمي واقع در شهرستان پاوه و شيخ صالح واقع در شهرستان ثلاث باباجاني را از طريق مناقصه عمومي به مدت يكسال واگذار نمايد . لذا از اشخاص حقوقي واجد شرايط و داراي صلاحيت و تأييديه از مراجع ذيصلاح دعوت بعمل مي آيد جهت دريافت اسناد شركت در مناقصه حداكثر تا پايان وقت اداري مورخ 92/04/25 به واحد بازرگاني سازمان همياري شهرداريهاي استان كرمانشاه به نشاني : كرمانشاه ـ بلوار شهيد بهشتي ـ سه راه 22 بهمن مراجعه و يا براي كسب اطلاعات بيشتر با شماره  تلفن هاي 8241807 و 8240946 داخلي 207 تماس حاصل فرمايند.

 

روابط عمومي سازمان همياري شهرداريهاي استان كرمانشاه

آگهی مزایده

مناقصه
918

آگهي مزايده

 

سازمان همیاری شهرداری های استان کرمانشاه در نظر دارد استخراج و بهره برداري از معادن سنگ لاشه سراب نيلوفر ، سراب قنبر (واقع در شهرستان كرمانشاه) و معدن گمشتر (واقع در شهرستان روانسر) را در روز پنج شنبه مورخ 92/04/13 از طريق مزايده حضوري به مدت يك سال شمسي در چهارچوب قانون معادن و آيين نامه اجرايي آن به پيمانكاران ذيصلاح واگذار نمايد . متقاضيان محترم جهت كسب اطلاعات بيشتر مي توانند از روز سه شنبه مورخ 92/04/04 لغايت چهارشنبه 92/04/12 به واحد معادن سازمان واقع در: بلوار شهيد بهشتي ، سه راه 22 بهمن ، ‌سازمان همياري شهرداري هاي استان مراجعه و يا با شماره تلفن هاي 8241807 و 8240946 داخلي 207 تماس حاصل فرمايند .

بديهي است اين سازمان در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار بوده و هزينه جانبي مزايده و درج آگهي نيز به عهده برنده مزايده مي باشد .

 

 

روابط عمومي سازمان همياري شهرداري هاي استان كرمانشاه

فراخوان مناقصه

مناقصه
988

فراخوان مناقصه

سازمان همياري شهرداري هاي استان كرمانشاه به عنوان مدير و مجري بازارچه هاي مرزي استان در نظر دارد خدمات و فعاليت هاي ذيل در مرز پرويزخان شهرستان قصرشيرين را از طريق برگزاري مناقصه عمومي واگذار نمايد :

لذا از اشخاص حقوقي واجد شرايط و داراي صلاحيت و تأييديه از مراجع ذيصلاح دعوت به عمل مي آيد جهت دريافت اسناد شركت در مناقصه حداكثر تا پايان وقت اداري مورخ 92/04/20 به واحد بازرگاني سازمان همياري شهرداري هاي استان كرمانشاه به نشاني :  كرمانشاه - بلوار شهيد بهشتي - سه راه 22 بهمن - مراجعه و يا براي كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن هاي 8240946-8241807 داخلي 207 تماس حاصل فرمايند .

1-  تخليه و بارگيري كالا توسط ليفتراك

2- تهيه و توزيع غذاي روزانه كاركنان بازارچه

3- ايجاد ، حفظ و نگهداري فضاي  سبز داخل بازارچه


روابط عمومي سازمان همياري شهرداري هاي استان كرمانشاه

(مدير و مجري بازارچه هاي مرزي استان )

آگهی مناقصه

مناقصه
972

آگهي مناقصه

سازمان همياري شهرداري هاي استان كرمانشاه در نظر دارد اجراي عمليات خاكي (90000 مترمكعب لجن برداري – 134400 مترمكعب خاكبرداري در زمين هاي نرم و 24940 مترمكعب پي كني كانال) در سطح شهركرمانشاه همراه با حمل تا فاصله 5 كيلومتري را از طريق مناقصه به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد . لذا از كليه پيمانكاران واجد شرايط كه مايل به شركت در مناقصه مي باشند دعوت بعمل مي آيد حداكثر ظرف مدت يك هفته از تاريخ انتشار آگهي جهت دريافت اسناد و شرايط شركت در مناقصه به واحد پيمان و قراردادهاي اين سازمان واقع در بلوار شهيد بهشتي _ سه راه 22 بهمن_ سازمان همياري شهرداري هاي استان مراجعه فرمايند.

(سازمان در رد يا قبول پيشنهادات واصله مختار بوده و هزينه انتشار آگهي بعهده برنده مناقصه           مي باشد)

 

روابط عمومي سازمان همياري شهرداري هاي استان كرمانشاه

آگهی مناقصه

مناقصه
1003

 

 

آگهي مناقصه

سازمان همياري شهرداريهاي استان كرمانشاه به عنوان مدير و مجري بازارچه هاي مرزي استان در نظر دارد خدمات تخليه و بارگيري كالا توسط نيروي انساني در بازارچه هاي مرزي شوشمي واقع در شهرستان پاوه و شيخ صالح واقع در شهرستان ثلاث باباجاني را از طريق مناقصه عمومي به مدت يكسال واگذار نمايد . لذا از اشخاص حقوقي واجد شرايط و داراي صلاحيت و تأييديه از مراجع ذيصلاح دعوت بعمل مي آيد جهت دريافت اسناد شركت در مناقصه حداكثر تا پايان وقت اداري مورخ 92/04/08 به واحد بازرگاني سازمان همياري شهرداريهاي استان كرمانشاه به نشاني : كرمانشاه ـ بلوار شهيد بهشتي ـ سه راه 22 بهمن مراجعه و يا براي كسب اطلاعات بيشتر با شماره  تلفن هاي 8241807 و 8240946 داخلي 207 تماس حاصل فرمايند.

 

روابط عمومي سازمان همياري شهرداريهاي استان كرمانشاه

مناقصه امور تخليه و بارگيري مكانيزه كالا در مرز پرويزخان (نوبت دوم)

مناقصه
1078

آگهي مناقصه (نوبت دوم)

سازمان همياري شهرداري هاي استان كرمانشاه به عنوان مدير و مجري بازارچه هاي مرزي استان در نظر دارد امور تخليه و بارگيري مكانيزه كالا در مرز پرويزخان شهرستان قصرشيرين توسط جرثقيل هاي 20 و 30 تني را از طريق مناقصه و به مدت يكسال به اشخاص حقوقي ذيصلاح واگذار نمايد. لذا از كليه شركت هاي واجد شرايط و داراي گواهينامه صلاحيت از مراجع ذيصلاح، دعوت مي شود حداکثر تا تاریخ 91/8/20 جهت دريافت اسناد و شرايط شركت در مناقصه به نشاني : كرمانشاه - بلوار شهيد بهشتي- سه راه 22 بهمن- سازمان همياري شهرداري هاي استان مراجعه و جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن هاي 8241807-8246943 تماس حاصل فرمايند.

 

روابط عمومي سازمان همياري شهرداري هاي استان كرمانشاه

مناقصه امور تخليه و بارگيري مكانيزه كالا در مرز پرويزخان

مناقصه
1127

آگهي مناقصه

سازمان همياري شهرداري هاي استان كرمانشاه به عنوان مدير و مجري بازارچه هاي مرزي استان در نظر دارد امور تخليه و بارگيري مكانيزه كالا در مرز پرويزخان شهرستان قصرشيرين توسط جرثقيل هاي 20 و 30 تني را از طريق مناقصه و به مدت يكسال به اشخاص حقوقي ذيصلاح واگذار نمايد. لذا از كليه شركت هاي واجد شرايط و داراي گواهينامه صلاحيت از مراجع ذيصلاح دعوت مي شود جهت دريافت اسناد و شرايط شركت در مناقصه از تاريخ انتشارآگهي به مدت يك هفته به نشاني : كرمانشاه - بلوار شهيد بهشتي- سه راه 22 بهمن- سازمان همياري شهرداري هاي استان مراجعه و جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره  تلفن هاي 8241807-8246943 تماس حاصل فرمايند.

 

روابط عمومي سازمان همياري شهرداري هاي استان كرمانشاه

شعار سال

IMG 20190409 005713 355

لینک های مفید

barid

sazman miras1

2016 05 15 115741

 

rahbari

 

presidentro

moi

ostandari

iran2

iranmardom

 

آمار بازدید

امروز
این هفته
این ماه
تمام بازدیدها
501
501
2342
1110043

پورتال سازمان همیاری شهرداری های استان کرمانشاه