به همت سازمان همیاری شهرداری های استان کرمانشاه و به منظور اهمیت موضوع آموزش و نیز درخواست شهرداران شهرهای استان، دوره آموزشی «مهندسی ارزش در پروژه های حمل و نقل» با حضور کارکنان معرفی شده توسط شهرداری های استان در مرکز آموزش علمی کاربردی  جهاد دانشگاهی برگزار گردید.

این دوره آموزشی در راستای حمایت و ارتقاء سطح علمی و تخصصی کارکنان مرتبط با پروژه های حمل و نقل شهرداری های استان و با تدریس دکتر  سید میلاد حسینی برگزار گردید.

این دومین دوره آموزشی می باشد که توسط سازمان همیاری شهرداری ها برگزار می گردد.