واحد مالی سازمان همیاری یکی از واحدهای سازمان است که مسئولیت آن را سرکار خانم غلامی بر عهده دارد. وی در خصوص گزارش عملکرد این واحد اظهار داشت: واحد مالی سازمان با برخورداری از کارشناسان مالی کارآزموده و مجرب به صورت روزانه و دقیق نسبت به ثبت فعالیتها و رویدادهای مالی جاری و عملیاتی در حوزه های اداری و مالی بازارچه ها و فعالیت های عمرانی بصورت سیستم یکپارچه مالی اقدام می نماید.

وی افزود:ثبت معاملات فصلی و اظهارنامه های مالیاتی در سامانه های اداره امور دارایی و اقتصادی، تهیه صورتهای مالی سال 1400، همکاری با موسسه حسابرسی معرفی شده از سوی شورای اسلامی استان جهت تنظیم گزارش حسابرسی، بازنگری و اصلاح قراردادها و احکام کارگزینی طرح طبقه بندی مشاغل کارکنان سازمان، پرداخت به موقع حقوق و مزایای پرسنل سازمان، ساماندهی و ثبت و ضبط اسناد مالی موسسه توسعه اقتصادی قصرشیرین و رویدادهای مالی قراردادهای منعقده، ارسال اظهارنامه مالیاتی سال 1400 موسسه توسعه اقتصادی قصرشیرین و نیز نظارت بر برگزاری جلسات مناقصه و مزایده از اهم فعالیتهای مالی است که توسط این واحد انجام گرفته است.

مدیر واحد مالی در پایان گفت:بر اساس دستورالعمل و رهنمودهای مدیرعامل محترم سازمان، یکی از اهداف مهم مالی سازمان، با توجه به عدم ردیف بودجه، نظارت و کنترل دقیق بر درآمد و هزینه ها در چارچوب رویه­ ها و استانداردهای حسابداری و بر اساس مطابقت دقیق با مفاد ذکر شده در اساسنامه و آیین نامه مالی معاملاتی  سازمان می باشد.