به همت سازمان همیاری شهرداری های استان کرمانشاه و به منظور اهمیت موضوع آموزش و نیز درخواست شهرداران شهرهای استان، دوره آموزشی«چمن در فضای سبز» با حضور کارکنان معرفی شده توسط شهرداری های استان در مرکز آموزش علمی کاربردی سازمان همیاری برگزار گردید.

این دوره آموزشی در راستای حمایت و ارتقاء سطح علمی و تخصصی کارکنان مرتبط با فضای سبز شهرداری های استان و با تدریس دکتر ارجی عضو هیئت علمی دانشگاه رازی کرمانشاه برگزار گردید.