سازمان همیاری شهرداری های استان کرمانشاه در نظر دارد تعداد 7660 سهم از کل 75836 سهم (معادل 10/10 درصد از کل سهام) شرکت ماهان شیمی زاگرس (سهامی خاص) واقع در اسلام آباد غرب جاده اهواز منطقه ویژه اقتصادی زاگرس اسلام آبادغرب ، را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس setadiran.ir به شماره مزایده  2002050230000003 به اشخاص حقیقی و حقوقی به فروش برساند.

کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد مزایده تا ارائه پیشنهاد و بازگشائی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیک دولت انجام خواهد شد لازم به ذکر است مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سامانه مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترونیک را جهت شرکت در مزایده محقق سازند.

-  اخذ مدارک از روز دوشنبه مورخ 1402/10/11 تا پایان وقت اداری رأس ساعت 14:30 روز دوشنبه مورخ 1402/10/18 میباشد.

- بارگذاری مدارک مورد نیاز از روز دوشنبه مورخ 1402/10/11 تا پایان وقت اداری رأس ساعت 14:30روز پنج­شنبه مورخ  1402/10/28 می­باشد.

-  ضمناً بازگشایی پاکت ها روز شنبه مورخ 1402/10/30 رأس ساعت 9 صبح می­باشد.

- آدرس دستگاه مزایده گذار کرمانشاه - بلوار شهید بهشتی-  سه راه 22 بهمن – جنب ساختمان بورس- سازمان همیاری شهرداری های استان کرمانشاه

- تلفن تماس برای کسب اطلاعات بیشتر 38100106-38100107

***************************************************************************************************************