جلسه شورای فنی سازمان در سال 1403 در روز یکشنبه مورخ 1403/02/30 در محل دفتر سازمان همیاری با حضور اعضای محترم شورای فنی برگزار گردید.
در این جلسه آقای مهندس شهریار نیری مدیر عامل سازمان همیاری ضمن گرامیداشت فرارسیدن دهه کرامت ، با تاکید بر اهمیت جلسات شورای فنی و ضرورت پیگیری تحقق مصوبات آن، نظارت ویژه بر روند اجرایی پروژ ه ها را از تکالیف موکد کارگروه نظارت شورای فنی سازمان برشمرد و اظهار داشت که در این راستا همکاران واحد عمران نیز می بایست در روند اجرا، ضمن توجه ویژه به کیفیت و همچنین تسریع در اجرای پروژه ها، در رفع موانع و مشکلات اجرایی پروژه ها نیز اهتمام ویژه داشته باشند
ارائه گزارش در خصوص پروژه ها و بررسی آخرین وضعیت پروژه‌ها، پیگیری ها و مکاتبات صورت گرفته و همچنین طرح مشکلات و موانع اجرایی آنها از مهمترین محورهای مورد اشاره در این جلسه بود.