شورای مدیران سازمان همیاری شهرداری‌های کرمانشاه با حضور مهندس شهریار نیری مدیرعامل و مدیران واحدها به منظور بررسی اقدامات انجام شده و تصمیم گیری در مورد برنامه‌های در دستور کار هر حوزه برگزار شد.
در این جلسه اقدامات و فعالیتهای انجام شده در بخش‌های مختلف عمرانی ، ستادی و تابعه مورد بررسی قرار گرفت و در خصوص برنامه‌ها و نحوه انجام پروژه‌های پیش رو بحث و تبادل نظر و تصمیم گیری شد.