حاج عباس مدیر گمرک عراق در پرویزخان به همراه دکترقربانی مدیرکل گمرک و مهندس حیدریان مدیر پایانه پرویزخان، از پارکینگ کامیونهای حامل سوخت پرویزخان سازمان همیاری بازدید و در جریان موقعیت و امکانات آن قرار گرفتند.

رانندگان مستقر دراین پارکینگ در گفتگو با مسئولان بازدید کننده، رضایت کامل خود را از نحوه مدیریت، ورود خروج و امنیت این پارکینگ اعلام نمودند