دکتر قربانی مدیرکل گمرک پرویزخان به همراه معاون این اداره از پارکینگ کامیونهای حامل سوخت پرویزخان بازدید کردند.

در این دیدار مهندس نیری مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری های استان کرمانشاه ضمن خوش آمدگویی به ارائه گزارشی از فعالیت سازمان در این پارکینگ پرداخت.
مدیر کل گمرک نیز ضمن ابراز خرسندی از این بازدید با تشکر از مدیرعامل و تمامی کارکنان سازمان بر روند تسریع و سهولت موانع گمرکی تاکید داشت .در پایان همچنین از بخشهای مختلف پارکینگ کامیونهای حامل سوخت بازدید بعمل آمد و با همکاران گفتگو و از خدمات و زحمات آنها در خدمت رسانی به رانندگان ابراز رضایت داشتند.